Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/HĐĐ ngày 09/03/2021 của Hội đồng Đội thị xã Ninh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cấp Trung học cơ sở năm học ...